El Ple ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament de Cassà de la Selva se celebrarà aquest dijous, 29 d’abril a les 19h, en sessió telemática, i emès en directe per Ràdio Cassà (103.1FM / www.radiocassa.cat).

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 25/03/2021

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0633 AL 2021/0901

3.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 89/2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA

4.- APROVACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,9% PER ALS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT I DE GESTIÓ SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L.

5.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENTS SEGONS DEL CONVENI SIGNAT AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA INSTAL•LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PER A LA PISCINA COBERTA I PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPAL

6.- REGULARITZACIÓ I AJUST DE LA DISPOSICIÓ DE DESPESA PER ANUALITATS PER ERROR MATERIAL EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, ARBRAT VIARI I CONTROL D'HERBES A LA VIA PÚBLICA

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DEL TER

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP

9.- ESMENA D'ERROR MATERIAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 1/2021 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA

11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2021 PAGAMENT INTERESSOS

12.- DONAR COMPTE INFORMES CONTROL FINANCER - EXERCICI 2020

13.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN - EXERCICI 2020

14.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER - EXERCICI 2021

15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC A FAVOR DEL PROJECTE DEL TREN DE LA COSTA BRAVA

16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L'APLICACIÓ DEL VOT TELEMÀTIC A CASSÀ DE LA SELVA

17.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS X CASSÀ I PSC A FAVOR DE L'ESTABLIMENT DE MESURES PER FER FRONT A LES OCUPACIONS D'HABITATGES

18.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

19.- PRECS I PREGUNTES


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram