A mes de seguir el ple de forma presencial a la sala de Plens també podeu seguir la retransmissió per Ràdio Cassà i pel canal de Youtube de l'Ajuntament.

En el Ple de febrer entren els següents punts:

1.- Aprovar l'acte del Ple del 26/01/2023.

2.- Aprovar l'acte del Ple del 02/03/2023.

3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2023/0085 al 2023/0284.

4.- Adhesió al Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local del Consell Comarcal del Gironès.
Es tracta l'adhesió al Pla de serveis d'assistència tècnica en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local del Consell Comarcal del Gironès. Amb aquesta adhesió, l'àrea de Promoció Econòmica augmenta en el seu aspecte tècnic la seva col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, que es va iniciar amb l'acord de Ple de 20 de desembre de 2018. Els nous serveis contemplen els serveis de desenvolupament econòmic, ocupació i planificació estratègica; el programa d'ocupació i orientació laboral Espai Feina; emprenedoria i reempresa així com la participació en programes i projectes compartits a l'àmbit comarcal.

5.- Proposta d’acord del nou conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a la gent gran dependent “Sant Josep”.
Després de la dissolució de l'Organisme Autònom de la Residència Geriàtrica Sant Josep, l'Ajuntament reprèn el conveni de col·laboració amb el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de residència i centre de dia a la Residència de gent gran "Sant Josep". L'acord suposa el transferiment d'1.032.514,24 € sense IVA per la prestació de 41 places d'acolliment residencial i 12 places d'acolliment diürn per a gent gran. L'import està calculat per un període màxim de vigència de l'1 de febrer a 31 de desembre de 2023, si bé aquest conveni podrà ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius.

6.- Modificació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat a la via pública al municipi de Cassà de la Selva per la fusió per absorció del contractista.
L'aprovació d'aquest punt modifica el contracte amb l'empresa concessionària de la zona blava a l'haver estat absorbida. Per tant, es pren nota del fet que l'empresa GIROPARK S.A.U. amb qui l'Ajuntament té actualment una relació contractual, ha estat absorbida per l'empresa TALLER DE DISMINUÏTS FÍSICS, S.L., la qual ha adoptat la denominació social de MIFASCET S.L.U., que se subroga en totes les obligacions per la concessió de serveis per a la gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat a la via pública.

7.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit.
Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 6.039,94 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

8.- Informes d'Alcaldia i regidors.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram